Bestyrelsen / Vedtægter
 

Vedtægter

 
Vedtægter for idrætsforeningen TEAM 2010.

§ 1
Navn og hjemsted
Foreningens navn er TEAM 2010. Foreningen er stiftet 27. april 2010 og er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Handicap Idræts-Forbund under Danmarks Idræts-Forbund og er underlagt disses love og bestemmelser.

§ 2
Formål
Foreningens formål er:

-At tilbyde idræt i Frederikssund Kommune, målrettet voksne personer med udviklingshandicap.
-At tilbyde medlemmerne trivsel gennem idrætsaktiviteter.
-At øge medlemmernes fysiske/psykiske velvære, samt skabe et socialt fællesskab gennem idrætten.
-At arbejde for inklusion af personer med udviklingshandicap i øvrige idrætsforeninger
-At motivere medlemmerne til at engagere sig, og tage et medansvar i foreningen.

Ovenstående skal ske gennem kvalificeret træning, stævner, kurser og andre idrætslige og sociale aktiviteter

§ 3
Medlemskab
Som medlem kan optages enhver, der anerkender foreningens love og bestemmelser.
Der er desuden mulighed for at blive støtte-medlem af foreningen.
Støtte-medlemskab koster 100 kr. årligt
Støttemedlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen, og kan ikke deltage aktivt i foreningens idrætstilbud, med mindre andet er aftalt med bestyrelsen.

§ 4
Indmeldelse
Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens kasserer.
Ved indmeldelse skal opgives navn, adresse, fødselsdato og fødeår. Formel optagelse sker ved indbetaling af det fastsatte kontingent

§ 5
Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles

§ 6
Kontingent
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet fastsættes i sæsonen 2010/11 til kr. 300 halvårligt.

§ 7
Restance
Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

§ 8
Udelukkelse og eksklusion
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.
I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på som et særligt punkt.
En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt.


§ 9
Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned.
Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal foretages skriftligt med fire ugers varsel.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 10
Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte følgende punkter:

Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Forelæggelse af årsrapport (inkl. Revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse
Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
Fastlæggelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Valg af formand (i lige år)
Valg af kasserer (i ulige år)
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (for 1 år)
Valg af revisor (for 1 år)
Valg af revisorsuppleant (for 1 år)
Eventuelt
Valg af årets medlem


§ 11
Generalforsamlingens ledelse
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 17 og 18.
Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 12
Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønsker herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest seks uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse afstemning m.m gælder de samme betingelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 13
Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse, der er valgt på generalforsamlingen.
Bestyrelsen består af mindst 5 personer, det tilstræbes at pårørende, personaler samt medlemmer med udviklingshandicap er repræsenteret i bestyrelsen.
Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg, herunder et forretningsudvalg, til løbende eller enkeltstående opgaver.

§ 14
Regnskab
Foreningens regnskab følger kalenderåret.
Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive årsrapport for det foregående år til revisoren. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Årsrapporten kan på forlangende, udsendes til medlemmerne inden den ordinære generalforsamling.

§ 15
Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor, samt en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i februar måned gennemgå årsrapporten og påse, at beholdninger er til stede.

Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 16
Tegning og hæftelse
Foreningen tegnes af formanden. Økonomiske dispositioner kan foretages af formand og kasserer. Både formand og kasserer har fuldmagt til foreningens konti.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

§ 17
Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 18
Opløsning af foreningen.
Sammenslutning med anden forening eller opløsning af foreningen kan kun ske efter reglerne i § 17 (vedtægtsændringer). Dog skal beslutning om opløsning af foreningen vedtages af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene er en ekstraordinær generalforsamling, hvor dagsordenen kun indeholder beslutning om opløsning af foreningen.
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens eventuelle aktiver: idrætsfremmende formål for borgere med udviklingshandicap i Frederikssund kommune, som fastsættes nærmere på den opløsende ordinære/ekstraordinære generalforsamling.

Vedtægterne er vedtaget d. 27. april 2010, ved den stiftende general forsamling.
Vedtægterne er efterfølgende revideret og godkendt ved generalforsamlingen 30. marts 2011


Jonas Hviid Peter Kyster
Dirigent Formand
Idrætsforeningen Team-2010 | CVR: 32921205  | Tlf.: 2670 0713183431 | jtlju@frederikssund.dk